testovaci-obrazok-render

Vážený zákazník!

Ochrana vášho súkromia je pre nás najvyššou prioritou. Toto oznámenie o spracúvaní osobných údajov vysvetľuje, aké osobné údaje budeme spracúvať, akým spôsobom, prečo ich spracúvame a komu sú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené.

Preto si prečítajte pozorne toto oznámenie.

1. Spracovateľ osobných údajov

Spoločnosť   POLYSTON s.r.o., IČO: 36 035 408, so sídlom Družstevná č. 111, 976 32 Badín, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vo vložke č. 5854/S (ďalej len „Spoločnosť), spracúva vaše osobné údaje v postavení prevádzkovateľa v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto oznámení. Pri spracúvaní vašich osobných údajoch ako prevádzkovateľ informačného systému konáme výhradne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj ako „Zákon“). 

2. súkromie používateľov našich webových stránok

Našou povinnosťou je chrániť aj súkromie používateľov našich webových stránok. Keď navštívite naše webové stránky, naše webové servery z bezpečnostných dôvodov vždy uchovajú spojovacie údaje počítača spájajúceho sa s našou stránkou, zoznam webových strán, ktoré navštívite v rámci našej stránky, dátum a trvanie Vašej návštevy, identifikačné údaje používaného typu prehliadača a operačného systému ako aj webovej stránky, cez ktorú sa spájate s našou stránkou. Používame sledovacie programové vybavenie, aby sme stanovili, koľko používateľov navštevuje našu webovú stránku a ako často. Nepoužívame tento softvér na zbieranie osobných údajov alebo individuálnych IP adries. Tieto údaje sa požívajú výlučne v anonymnej a súhrnnej forme na štatistické účely a na rozvoj webovej stránky. Doplnkové osobné informácie ako meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa sa nezbierajú, pokiaľ tieto údaje neposkytnete dobrovoľne, napr. keď priamo vypĺňate kontaktný formulár ako súčasť registrácie, prehľadu, súťaže, plnenia zmluvy alebo informačnej požiadavky.

3. účel a doba spracovania osobných údajov

Aby sme s vami mohli uskutočniť obchodný vzťah potrebujeme o vás spracúvať niektoré osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy, dodanie tovaru/služby, uskutočnenie platby, plnenie ďalších zmluvných povinností, súvisiacich najmä s uplatňovaním práv zo záruky, reklamácie a podobne. (Právny základ: čl. 6, ods. 1 písm. b) Nariadenia). Vaše osobné údaje budeme teda získavať a ďalej spracúvať na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe vášho súhlasu. Právnym základom spracúvania pre účely, kde nie je potrebný váš súhlas, je najmä účel uzatvorenia a plnenia zmluvy(resp. dodania objednávky), plnenie povinností v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ochrana našich práv a právom chránených záujmov.

Doba spracúvania vašich osobných údajov trvá len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania v súlade so zákonnými lehotami a lehotami stanovenými registratúrnym a archívnym poriadkom. 

4. rozsah spracovávaných údajov

Podľa tohto oznámenia budeme spracúvať najmä nasledovné osobné údaje:

 • meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu, ako aj adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom,
 • kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty,
 • iné údaje potrebné pre splnenie účelu.

Na základe písomnej požiadavky Vás bližšie informujeme o tom, aké ďalšie osobné údaje sme o Vás uchovali. 

5. osobné údaje nad rámec uvedeného rozsahu údajov

Spoločnosť spracúva vaše osobné údaje aj nad rámec uvedeného rozsahu údajov. Takéto spracúvanie sa zakladá na udelenom súhlase dotknutej osoby alebo na základe oprávneného záujmu Spoločnosti.

 • Na základe súhlasu dotknutej osoby Spoločnosť spracúva osobné údaje v Archíve zákaziek pre účel propagácie výrobkov a služieb Spoločnosti. Rozsah takto spracúvaných údajov predstavuje osobné údaje uvedené v bode 4. tohto oznámenia a fotodokumentáciu vyhotovenú pri montáži. Vyhotovená fotodokumentácia je sprístupnená tretím osobám a to najmä potenciálnym zákazníkom (napr. na webovom sídle Spoločnosti).
 • Doba spracúvania osobných údajov na základe súhlasu trvá po celú dobu vykonávania obchodnej činnosti Spoločnosťou.
 • Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Spoločnosti Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.
 • Ďalšie informácie získate zaslaním Vášho dotazu na mailovú adresu management@polyston.sk
 • Vaše osobné údaje získavame priamo od vás a po celú dobu spracúvania budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou.
6. Poskytovanie údajov tretím stranám

Spoločnosť nezdieľa, nepredáva, neprenáša či ináč nerozširuje Vaše osobné údaje tretím stranám a nebude tak robiť ani v budúcnosti, pokiaľ to nevyžaduje zákon, pokiaľ sa to nepožaduje na účel zmluvy alebo pokiaľ nedáte výslovný súhlas, aby sa tak urobilo. Napríklad môže byť potrebné odovzdať Vašu adresu a podrobnosti objednávky tretím stranám zabezpečujúcim prepravu. Spoločnosť má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje najmä pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

7. Práva poskytovateľa osobných údajov

V zmysle Nariadenia a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú niečo iné, máte právo:

 • na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté;
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu;
 • žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne;
 • na výmaz vašich osobných údajov, pokiaľ uplynula lehota ich zákonného spracúvania;
 • na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste spochybnili správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť ich správnosť;
 • získať vaše osobné údaje v elektronickej podobe, ktoré ste nám poskytli, a to pre vás alebo pre iného prevádzkovateľa;
 • podať sťažnosť u nás a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti na našu adresu.

 

Oznámenie o ukladaní Cookies súborov

Na našich stránkach používame súbory cookies, ktoré nám pomáhajú vylepšovať web a služby. Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním cookies.

Súhlasím, zatvoriť oznámenie