nero kariba

nero kariba

hrúbka formát povrch

20 mm

2600 x 1750 mm

polished

20 mm

2600 x 1750 mm

satin

nero kariba